Gå til Høstresultater - Nationalt

Høstresultater – Nationalt

1. Formål:
Under Høstresultater findes informationer om, hvor mange point de indberettede publikationer har fået, både i detaljer for den enkelte publikation og i overbliksform -fx opsummeringer af antal point pr. publikationsform og pr. hovedområde. Området Høstresultater er åbent for alle.

2. Vejledning:
• På fanebladet "Overblik" findes overblikstabeller, der opsummerer antal publikationer og antal point pr. publikationsform og pr. hovedområde. Det er muligt at klikke på knappen "Se tabellen niveauinddelt" under en tabel og få vist tabellen udvidet med oplysninger om niveau 1, 2 og 3.
• På fanebladet "Detaljer" findes detaljer om fordelingen af de høstede publikationer - hvor mange blev høstet ialt, hvor mange fik point, hvor mange var dubletter, hvor mange var samarbejdspublikationer, etc.
• På fanebladet "Alle publikationer" ses en liste med samtlige publikationer, der er høstet, og som har fået point.
• Med knapperne øverst på denne side er det muligt at filtrere på analyseår, publikationsform, universitet, hovedområde og niveau.
• Det fremgår ud for den enkelte publikation med et grønt flueben, når point er endelige.
• Ved at klikke på "Detaljer" ud for en publikation i listen får man vist pointberegningen for publikationen - basispoint og evt. samarbejdspoint samt den pointandel, som det enkelte universitet har fået, hvis det er en samarbejdspubliation.
• Det er muligt at downloade listen "Alle publikationer". Hvis man har filtreret, er det kun det filtrerede resultat, der kommer med i udtrækket til filen.

3. Definitioner

Point:
Publikationer opnår kun point, hvis deres publiceringskanal (tidsskrift, forlag, bogserie eller konferenceserie) findes på en af de to BFI-lister, BFI-listen for serier og BFI-listen for forlag. Det er faggrupperne og Fagligt Udvalg, der beslutter, om en publiceringskanal kommer på BFI-listerne. Antallet af point bestemmes således ud fra følgende:

Basispoint:

• Antallet af point afhænger af publikationsformen (fx et antologibidrag i en bogserie eller et konferencebidrag).
• Publiceringskanalen skal kunne findes på en BFI-liste
• Antallet af point afhænger derudover af, om kanalen er på niveau 1 eller 2 i BFI-pointtavlen. Niveau 2 giver et højere antal point.

Ekstra point for samarbejde:

• Samarbejdspublikationens basispoint ganges med 1,25.
• Pointtildelingen er ikke endelig, før BFI-analyseåret afsluttes. Indtil da vil point på siden "Høstresultater" derfor være midlertidige. Det fremgår under Høstresultater, når point er endelige.

BFI-kriterier:
En forskningspublikation skal leve op til en række kriterier for at kunne få point. Den skal fx være videnskabelig, være peer reviewed, og den skal have en særlig publikationsform (fx bog eller tidsskriftartikel, men ikke avisartikel).

BFI-klassifikation:

En publikation opnår BFI-klassifikation, hvis den lever op til kriterierne ovenfor, og hvis dens publiceringskanal findes på enten BFI-listen for serier eller BFI-listen for forlag. En publikation kan altså godt leve op til kriterierne uden at opnå point. Klassifikationen er en kombination af dokumenttype (fx bog, rapport) og BFI-liste (serie eller forlag). 
Der findes følgende klassifikationer, som i BFI-systemet også kaldes publikationsformer:

• Monografi på forlag
• Monografi i bogserie
• Antologibidrag på forlag
• Antologibidrag i bogserie
• Konferencebidrag
• Tidsskriftartikler
• Doktorafhandlinger
• Patenter

I pointtavlen kan man se, hvor mange point hver klassifikation (eller publikationsform) giver.

Blacklistede publikationer:
En publikation bliver blacklistet, hvis den har opnået point i et tidligere BFI-analyseår.

Intern dublet:
Dubletpar, hvor begge publikationer er indberettet fra samme universitet.

Ekstern dublet:
Dubletpar, hvor begge publikationer er indberettet fra forskellige universiteter.

Forfatterkonflikt:
I en forfatterkonflikt er der tvivl om, hvilke forfattere der er de rigtige på et dubletpar - forfatternavnene står altså ikke ens på de to publikationer, der udgør dubletten. Antallet af konflikter, der vises på fanebladet "Detaljer", dækker både konflikter, der er blevet behandlet, samt konflikter, der ikke er færdigbehandlet (og dermed ikke har fået point)

Klassifikationskonflikt:
I en klassifikationskonflikt er der tvivl om enten dubletparrets publikationsform (bog, tidsskriftartikel, etc.) eller publiceringskanal. Antallet af konflikter, der vises på fanebladet "Detaljer", dækker både konflikter, der er blevet behandlet, samt konflikter, der ikke er færdigbehandlet (og dermed ikke har fået point).

BFI-pointtavlen:
BFI-pointtavlen tager udgangspunkt i publikationsformen og det niveau, som publiceringskanalen (forlag, tidsskrift, bogserie eller konferenceserie) har fået på BFI-listerne:

• Monografi på forlag
o Niveau 1: 5 point
o Niveau 2: 8 point

• Monografi i bogserie
o Niveau 1: 5 point
o Niveau 2: 8 point

- Niveau 3: 8 point

• Antologibidrag på forlag
o Niveau 1: 0,5 point
o Niveau 2: 2 point

• Antologbidrag i bogserie
o Niveau 1: 1 point
o Niveau 2: 3 point

- Niveau 3: 5 point

• Konferencebidrag i serie
o Niveau 1: 1 point
o Niveau 2: 3 point

- Niveau 3: 5 point

• Konferencebidrag på forlag
o Niveau 1: 0,5 point
o Niveau 2: 2 point

• Tidsskriftartikler
o Niveau 1: 1 point
o Niveau 2: 3 point

- Niveau3: 5 point

• Doktorafhandlinger: 5 point


• Patenter: 2 point

Gå til Høstresultater - Nationalt